Informace ze dne 5.5.2020

Mateřská škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 16, okres Uherské Hradiště
Ič 70991979, tel. 572 805 670, email reditelka@msmarub.cz, www.msmarub.cz

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření byly ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v úzké spolupráci s ministerstvem zdravotnictví zaslány hygienické a provozní podmínky formou manuálu. (Celý manuál ke čtení zde ochrana_zdravi_ms )

Dle daného manuálu bude provoz mateřské školy v období od 11.5. do konce školního roku 2019/2020 probíhat za velmi přísných hygienicko-organizačních opatření, která budou obnášet následující striktní pravidla:

 1. Do šatny bude vpuštěn vždy jen jeden zákonný zástupce, který musí dodržet daná hygienická pravidla:    
  – desinfekce rukou u vchodu do MŠ
  – roušku či jiné krytí obličejové části
 2. Zákonný zástupce je povinen se zdržovat na vyhrazeném místě v MŠ pouze nezbytně nutnou dobu.
 3. Z důvodu udržení malých skupin ve třídách mateřské školy žádáme rodiče dětí – maminky na MD  a  nezaměstnané rodiče, aby zvážili, zda dítě bude mateřskou školu navštěvovat.
 4. Pokud bude dítě do konce školního roku omluveno, úplata za školní vzdělávání je zdarma
 5. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 6. Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem
 7. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 8. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 9. Vždy v pondělí budeme vyžadovat od vás Čestné prohlášení zákonného zástupce o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je zde příloha_čestné_prohlášení

Tímto prohlášením potvrzujete, že se u vašeho dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění a že jste byli seznámeni s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např.
 1. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 2. b) při protinádorové léčbě,
 3. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.