Upozornění pro rodiče

Upozornění pro rodiče – Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 –  6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., jsou stanovena následující pravidla:

  1. Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2020 pěti let a poté až do nástupu do základní školy je předškolní vzdělávání od 1. září 2020 povinné a  bezúplatné.
  2. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 450kč měsíčně
  3. Úplata je vždy splatná 15. den příslušného měsíce, ve výjimečných případech nejpozději, dle dohody s ředitelkou školy.
  4. O snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání, rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.
  5. Osvobozen od úplaty je
   a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
   b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
   c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
   d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Žádáme rodiče, aby změnili výši trvalého příkazu v bankách!
Zároveň žádáme rodiče, jejichž dítě dosáhnou do 31.8.2020 pěti let, aby trvalé příkazy k 1.9.2020 zrušili!