Informace ze dne 21.05.2020

Dnes na poradě se zástupci zřizovatele Města Uherský Brod se projednávala úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole z hlediska ukončeného nouzového stavu v ČR. Po dohodě se zřizovatelem Městem Uherský Brod se úplata za vzdělávání v mateřské škole za měsíc květen stanovuje na 310 Kč pro docházející děti, úplata zdarma pro děti nedocházejících do mateřské školy.

Od měsíce června se stanovuje úplata 420 Kč pro docházející děti, 210 Kč pro nedocházející děti.

 

Děkujeme za pochopení

Prázdninový provoz

2020 Provoz MŠ po koronaviru

Žádáme rodiče, aby do konce května podali zprávu o tom, zda jejich dítě bude navštěvovat školku o letních prázdninách. Informace o docházce v letním provozu je velmi důležitá z důvodu přijímání „cizích dětí“.

Děti, které nemají trvalé bydliště v Uherském Brodě a děti, které nejsou přes školní rok zapsány do mateřské školy sídlící v Uherském Brodě, nebudou přijímány v letním provozu!
Děkujeme za pochopení

Informace ze dne 5.5.2020

Mateřská škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 16, okres Uherské Hradiště
Ič 70991979, tel. 572 805 670, email reditelka@msmarub.cz, www.msmarub.cz

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření byly ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v úzké spolupráci s ministerstvem zdravotnictví zaslány hygienické a provozní podmínky formou manuálu. (Celý manuál ke čtení zde ochrana_zdravi_ms )

Dle daného manuálu bude provoz mateřské školy v období od 11.5. do konce školního roku 2019/2020 probíhat za velmi přísných hygienicko-organizačních opatření, která budou obnášet následující striktní pravidla:

 1. Do šatny bude vpuštěn vždy jen jeden zákonný zástupce, který musí dodržet daná hygienická pravidla:    
  – desinfekce rukou u vchodu do MŠ
  – roušku či jiné krytí obličejové části
 2. Zákonný zástupce je povinen se zdržovat na vyhrazeném místě v MŠ pouze nezbytně nutnou dobu.
 3. Z důvodu udržení malých skupin ve třídách mateřské školy žádáme rodiče dětí – maminky na MD  a  nezaměstnané rodiče, aby zvážili, zda dítě bude mateřskou školu navštěvovat.
 4. Pokud bude dítě do konce školního roku omluveno, úplata za školní vzdělávání je zdarma
 5. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 6. Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem
 7. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 8. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 9. Vždy v pondělí budeme vyžadovat od vás Čestné prohlášení zákonného zástupce o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je zde příloha_čestné_prohlášení

Tímto prohlášením potvrzujete, že se u vašeho dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění a že jste byli seznámeni s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např.
 1. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 2. b) při protinádorové léčbě,
 3. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

Fotografování tříd

Milý rodiče, milé děti,
dne 12.6. od 9:00 hodin je naplánováno focení tříd v MŠ … Bohužel nevíme, jak a co bude v tento termín, ale již s tímto počítejme a věřme, že se budeme moci sejít. Pokud někdo z dětí do MŠ už nepřijde do konce školního roku, budeme rády, když se v tento termín dostavíte alespoň na chvilku focení. Náhradní termín je 15.6. od 9:00 hodin.

Stravné

Stravné je úhrada za celodenní stravování dítěte v mateřské škole. Skládá se z přesnídávky, oběda, odpolední svačiny a pitného režimu.

Z důvodu rostoucích cen potravin a dle platné vyhlášky č.107/2005 Sb. O školním stravování se od 1.4.2020 mění sazba stravného a to následovně:

Strávníci do 6 let

 • Přesnídávka 9 Kč
 • Oběd 17 Kč
 • Svačina 7 Kč
 • Pitný režim 3 Kč
 • Celkem 36 Kč
  Strávníci 7 let a více
 • Přesnídávka 10 Kč
 • Oběd 20 Kč
 • Svačina 8 Kč
 • Celkem 38 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do MŠ 2020

Dokumenty ke stažení:

Mateřská škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 16, okres Uherské Hradiště
Opatření k zápisům do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Celý text zde: příloha-Opatření-MŠ

 • Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců
 • Termín pro doručení přihlášek je stanoven od 2.5.2020 do 16.5.2020 nejpozději
  Podání žádosti lze provést následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy ID datové schránky: dqbk22d
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): reditelka@msmarub.cz
3. poštou, (MŠ Mariánské náměstí 16, Uherský Brod 688 01)
4. ve výjimečném případě dle konkrétní situace po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy – mobil 739 318 149 osobní podání v mateřské škole

 • Součástí žádosti musí být:
  1. Prostá kopie rodného listu dítěte
  2. Čestné prohlášení o očkování dítěte zde: čestné-prohlášení
  3. Prostá kopie očkovacího průkazu

 V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Dětský očkovací kalendář najdete zde: Detsky_ockovaci_kalendar

Na email uvedený v žádosti Vám bude po 16. květnu 2020 zasláno registrační číslo Vašeho dítěte. Pod tímto registračním číslem bude do 30 dnů na našich webových stránkách zveřejněno rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. Rozhodnutí o nepřijetí Vám budou doručena poštou s obálkou označenou červeným pruhem.

Informace ze dne 27.3.2020

Omezení provozu mateřské školy trvá do odvolání. Sledujte i nadále internetové stránky školky.

Úplata za vzdělávání v mateřské škole za měsíc březen, se snižuje na polovinu částky, tedy 210 Kč.  O vrácení přeplatků Vás budeme informovat.
Úplata za vzdělávání v mateřské škole v měsíci dubnu zatím zůstává celá částka, o možné změně budeme informovat.

Děkujeme za pochopení a opět přejeme pevné zdraví! 🍀
Pozdravujte děti 😊